Indtast din mailadresse samt navnet på det barn du er forældre til og klik "Tilmeld". Du kan altid framelde dig denne service ved at indtaste den mailadresse du har brugt og klik "Frameld".

 

Vedtægter

Den selvejende Institution
Bullerup private Børnehave
CVR-nr. 31 40 28 67

Hent vedtægterne som PDF

Hent protokollat for vedtægterne som PDF

Du kan bruge Adobe Reader eller FoxIt Reader, der begge gør det muligt at læse PDF-dokumenter.
   

Disse vedtægter er vedtaget på stiftende forældremøde tirsdag den 15. april 2008 og ændret på bestyrelsesmøde den 16. September 2008. Eneste ændringer er CVR-nummer foranlediget af erhvervs- og selskabsstyrelsen samt ændring af udmeldelseskriterier i §11 da institutionen er blevet opmærksom på, at det ikke er muligt at opsige børn i eksisterende pasningstilbud med mindre der er tale om ganske særlige tilfælde.

§1 Navn og hjemsted
Institutionens navn er ”Bullerup private Børnehave”. Den har hjemsted i Odense kommune.

§2 Institutionens formål, værdigrundlag og oprindelse samt vedtægternes baggrund
Institutionens formål er at drive en børneinstitution i Agedrup Sogn, Odense fortrinsvis i ejendommen Mølledammen 12, 5320 Agedrup. Institutionen skal drives i overensstemmelse med bestemmelserne i den nugældende Dagtilbudslov LOV nr. 501 af 06/06/2007, afsnit II eller de bestemmelser der måtte træde i stedet herfor. Værdigrundlaget for Bullerup private Børnehave er at skabe trygge rammer, så børnene kan udvikle sig til harmoniske, selvstændige, kreative og sociale mennesker. Bullerup private Børnehave ønsker i samarbejde med forældrene, at støtte og stimulere det enkelte barns udvikling, således at tiden i institutionen opleves som et rart og sjovt sted at være samtidig med at forældrene føler sig trygge ved at aflevere børnene. Nøgleord er nærhed og omsorg, der skabes af stabile, kompetente, nærværende og forstående voksne. Bullerup private Børnehave er stiftet af en kreds af forældre til børn i den hidtidige Bullerup Børnehave. Baggrunden er, at Odense Kommune ophævede samarbejdsaftalen med Bullerup Børnehave ultimo februar 2008, hvilket umuliggjorde en fortsat drift. På den baggrund har stifterne besluttet at oprette en helt ny institution som privatinstitution for at der også fremover skal være en børneinstitution i Bullerup.

§3 Institutionens praktiske virke
Bullerup private Børnehave skal virke som daginstitution og levere et bidrag til Odense Kommunes samlede generelle og forebyggende tilbud på børne- og ungdomsområdet, ved i samarbejde med forældre og børn at skabe faste rammer for børnene, der fremmer:

 • Den alsidige personlige udvikling
 • Barnets sociale kompetencer
 • Barnets sproglige udvikling
 • Barnets kropslige og motoriske udvikling
 • Barnets forhold til naturen og naturfænomer
 • Kulturelle udtryksformer og værdier

§4 Institutionens ledelse
Bullerup private Børnehaves ledelse består af en bestyrelse på 7 medlemmer som varetager den overordnede ledelse af børnehaven. Bestyrelsen engagerer en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen. Til opfyldelse af lovgivningens bestemmelser om flertal af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer gælder følgende om bestyrelsens sammensætning:

A. 2 medlemmer er selvsupplerende som repræsentanter for stifterne. Disse medlemmer udpeges for 3 år ad gangen.

B. 1 medlem vælges blandt institutionens medarbejdere. Dette medlem vælges for to år ad gangen og skal have været fastansat i institutionen i minimum 6 måneder før valg finder sted. Endvidere vælges 1 suppleant for det medarbejdervalgte bestyrelsesmedlem.

C. 4 bestyrelsesmedlemmer vælges på et forældremøde, der afholdes en gang årligt i perioden fra 15. april - 31. maj. Endvidere vælges 2 suppleanter for de forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer.

D. De forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer vælges på første forældremøde for 2 medlemmers vedkommende for en etårig periode og for 2 medlemmers vedkommende for en toårig periode, således at der hvert år er 2 forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer på valg. Valgperioden er i øvrigt 2 år

E. Kun forældre til børn som er indmeldt i institutionen på valgdatoen kan modtage valg i henhold til punkt C og D.

F. Genvalg kan finde sted.
 

§5 Valg af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer (forældrerepræsentanter)
Valgbarhed og valgret Forældre/værger med børn indmeldt i institutionen er valgbare og har valgret vedrørende valg af forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer og suppleanter for disse. Personer ansat i institutionen kan ikke vælges som forældrerepræsentant, og der kan ikke tillægges valgret til mere end 2 personer for samme barn, ligesom personer, der ikke har forældremyndigheden over et barn, kun kan opnå valgret og valgbarhed, hvis forældremyndighedens rette indehaver ikke deltager i valget. Valgets forberedelse Lederen af børnehaven sikrer at der udarbejdes en valgliste over valgbare og stemmeberettigede til valget af forældrerepræsentanter. Ved forældre forstås de personer, der på valgets tidspunkt har børn indskrevet i Bullerup private Børnehave. Personer, der har den faktiske omsorg for barnet kan tillægges valgret og valgbarhed som forældre. Herved forstås f.eks.:

 • Personer, som har barn i døgnpleje efter lov om social bistand (eller nyere regler)
 • Personer, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, og som tilhører samme husstand som forældremyndighedens indehaver og barnet (det er herved en forudsætning, at forældremyndigheden over barnet ikke ved aftale er delt mellem forældrene)
 • Ugifte fædre eller mødre, der tilhører samme husstand som forældremyndighedens indehaver og barnet

Personer der mener at de er valgbare og stemmeberettigede skal senest 14 dage før det nedenfor nævnte valgmøde på forespørgsel kunne få oplysning om, hvorvidt de er optaget på valglisten. Indsigelser over valglisten, herunder indsigelser om at en person ikke er optaget på valglisten, kan fremsættes indtil 7 dage før valgmødet. Bekendtgørelse af valgmødet foretages af lederen af Bullerup private Børnehave senest 14 dage inden valgmødet ved særskilt meddelelse til de stemmeberettigede. Meddelelsen skal tillige indeholde oplysning om valglistens fremlæggelse som ovenfor nævnt. Valgmøder bekendtgøres desuden med samme frist ved opslag i institutionen. Valgets afholdelse Valget afholdes i tidsrummet fra den 15. august til den 15. oktober i et åbent valgmøde, hvortil alle de stemmeberettigede har adgang. Valgmødet ledes af lederen af Bullerup private Børnehave. Valget af forældrerepræsentanter og suppleanter gennemføres i en valgrunde uden anvendelse af listevalg.
 

Nedenstående afsnit er præciseret i nærværende protokollat - klik her
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemme. Der opstilles et antal kandidater svarende mindst til antallet af forældrerepræsentanter og suppleanter i bestyrelsen. Hver stemmeberettiget har herefter et antal stemmer svarende til antallet af forældrerepræsentanter uden suppleanter i bestyrelsen. Der kan kun afgives en stemme på hver kandidat. En kandidat kan lade sig opstille ved fuldmagt. Hver stemmeberettiget har kun ret til at stemme 1 gang, uanset hvor mange børn man har i institutionen. De kandidater der opnår flest stemmer er valgt, således at de der opnår flest stemmer er valgt som nr. 1, næstflest nr. 2 og så videre, indtil alle forældrerepræsentanter og suppleanter er valgt. Ved alle valg til bestyrelsen foretages der i tilfælde af stemmelighed omvalg, hvor hver stemmeberettiget herefter har et antal stemmer svarende til antallet af forældrerepræsentanter, der opnåede stemmelighed. Medfører omvalget ikke en afklaring, foretages lodtrækning ved lederens foranstaltning mellem de kandidater, der igen opnåede stemmelighed. Alle tvivlsspørgsmål angående valget, herunder indsigelser vedrørende selve valghandlingen og spørgsmål om optagelse på valglisterne, afgøres af en valgbestyrelse bestående af bestyrelsens formand og lederen af Bullerup private Børnehave med bestyrelsesformanden som formand. I tilfælde af uenighed er formandens stemme udslagsgivende.
Ovenstående afsnit er præciseret i nærværende protokollat - klik her

§6 Valg af formand og næstformand
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Formanden skal dog om muligt vælges blandt de i §4, pkt. A anførte 2 medlemmer. Valget gennemføres som flertalsvalg. Ved flertalsvalg er den kandidat valgt, der opnår flertal af de afgivne stemmer. Opnås et sådant flertal ikke ved første afstemning, foretages en ny afstemning. Den kandidat med flest stemmer vil herefter kunne udpeges som formand.

§7 Bestyrelsens virksomhed
Bestyrelsen skal afholde mindst 4 møder årligt. Møder indkaldes af formanden eller næstformanden og vedkommende leder møderne. Dirigent kan udpeges.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede. Beslutningerne træffes med de undtagelser der er nævnt i § 8 ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende For bestyrelsens arbejde udarbejdes en forretningsorden, der blandt andet skal angive de punkter der skal behandles. Bestyrelsen kan dog til enhver tid ved simpelt flertal fravige forretningsordenen. Bestyrelsen påser, at Bullerup private Børnehaves administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til dens formål og de regler, der til enhver tid gælder for Bullerup private Børnehaves ledelse og drift. Et eventuelt driftsoverskud skal henlægges til konsolidering. Bestyrelsen påser, at de almindelige regnskabsmæssige regler og retningslinjer følges, og antager en revisor.

Formanden eller dirigenten i fald en sådan er udpeget, afgør med bindende virkning alle spørgsmål om afstemningsmetode, herunder skriftlig eller mundtlig afstemning. Bestyrelsen skal iagttage tavshedspligt efter de almindeligt gældende regler, herunder principperne i forvaltningslovens §27 om arbejdet i bestyrelse eller arbejdsgrupper. Den pædagogiske ledelse henhører i første række under lederen eller ved dennes fravær under Souschef/stedfortræder. Dette er under ansvar overfor bestyrelsen. Lederen af Bullerup private Børnehave skal en gang om året tilbydes en såkaldt udviklingssamtale, som tager udgangspunkt i den til enhver tid vedtagne praksis for institutionens medarbejdere. Udviklingssamtalen foretages af formanden eller såfremt formanden bestemmer dette af et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen forestår ansættelse og afskedigelse af institutionens leder og souschef/stedfortræder.

§8 Bestyrelsens beslutninger
Bestyrelsen skal indkaldes af formanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening og bestyrelsen er som nævnt i §7 kun beslutningsdygtig når mindst 5 af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. I alle bestyrelsesmøder deltager lederen og/eller souschefen. Vedkommende fungerer tillige som sekretær for bestyrelsen og påser at der føres en protokol. Referater underskrives som minimum af sekretæren. Protokollen opbevares i institutionen eller hos bestyrelsens formand. Alle bestyrelsesmedlemmer har én stemme.

Der kan kun stemmes ved fuldmagt, såfremt fuldmagten er skriftlig og er givet for et specifikt bestyrelsesmøde og til en angiven person, der skal være bestyrelsesmedlem. Fuldmagten må ikke indeholde bindinger med hensyn til afstemning eller valg. Det skal således stå den befuldmægtigede frit, hvorledes vedkommende vil stemme, også i henhold til fuldmagten. Jævnfør § 5 træffer bestyrelsen afgørelse ved almindelig flertalsbeslutning. Til følgende beslutninger kræves dog accept af mindst 5 af de i alt 7 bestyrelsesmedlemmer:

 • Vedtægtsændringer
 • Indgåelse af aftaler, der i væsentlig grad berører Bullerup private Børnehaves kapital eller væsentligt ændrer institutionens overordnede pædagogiske grundlag eller principper
 • Dispositioner vedrørende fast ejendom eller vedrørende institutionens lejemål eller dispositioner som må antages at indebære en udgift for institutionen for minimum 50.000, pristalsreguleret med reguleringspristallet pr. 1. januar 2008 som udgangspunkt
 • Aftaler med offentlige myndigheder, herunder Odense Kommune, Region Syddanmark eller staten/et ministerium

En forudsætning for behandling af spørgsmål der kræver kvalificeret flertalsbeslutning er, at sådanne spørgsmål på forhånd har været udsendt skriftligt, med motiveret dagsorden, med mindst 10 dages varsel. En sådan dagsorden skal ligeledes være offentliggjort på opslagstavler i børnehaven. Udsendelse af materiale, forslag, referater m.v. kan ske pr e-mail eller breve efter formandens afgørelse.

§9 Tegningsregel og hæftelse
I dagligdags forhold forpligtes Bullerup private Børnehave ved lederens eller i dennes fravær souschefens/stedfortræderens underskrift. Til at forpligte institutionen overfor tredjemand i øvrigt kræves i almindelighed underskrift af bestyrelsesformanden eller af næstformanden eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. Dispositioner vedrørende fast ejendom kræver dog underskrift af formand eller næstformand samt af mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer. Institutionen hæfter med hele sin formue efter dansk rets almindelige regler for alle gældsforpligtelser og øvrige forpligtelser, som hviler på eller måtte hvile på institutionen. Bestyrelsens medlemmer er, ligesom de pædagogiske medarbejdere, lederen og souschefen/stedfortræderen ikke personligt ansvarlige for institutionens forpligtelser eller forhold.

§10 Vedtægternes forrang
Det præciseres at nærværende vedtægter har forrang frem for enhver civilretlig aftale, herunder eventuel driftsoverenskomst eller anden aftale med kommunale, regionale eller

statslige myndigheder. Dette gælder også i det tilfælde, at denne forrang ikke fremgår udtrykkeligt af sådan civilretlig aftale.

§11 Optagelse, udmeldelse mv.
Institutionens bestyrelse forbeholder sig til enhver tid at fastlægge nærmere kriterier/retningslinier for børns optagelse. Disse kriterier/retningslinier vil være baseret på følgende, der under alle omstændigheder skal respekteres:

 • Anciennitet på ventelisten, dog under respekt af hensyntagen til at søskende skal have fortrinsret
 • Børn med særlige behov for pædagogisk støtte og/eller børn med vanskeligheder af fysisk eller psykisk art har efter lederens og bestyrelsens nærmere skøn en vis fortrinsret
 • Mangfoldighed i bred forstand er under alle omstændigheder et mål
 • Skulle det ske at institutionen skal indordne sig efter de i Odense Kommunes almindeligt gældende regler, så – og kun i så fald – skal disse regler følges. Men så vidt det er lovmæssigt muligt, skal kommunen eller andre offentlige myndigheder ikke blande sig i kriterierne for optagelse af børn i institutionen
 • Institutionens ledelse skal ved valg af de børn der skal optages i institutionen have institutionens særlige kendetegn og institutionens mangfoldighed for øje, ligesom der skal udvises sociale og samfundsmæssige hensyn.

Udmeldelse kan tidligst ske med 2 måneders varsel til den første i en måned. Bullerup private Børnehave kan ikke opsige børn fra en plads i institutionen med mindre der er tale om ganske særlige tilfælde. Ferielukning fastlægges af institutionens bestyrelse med mindst 6 måneders varsel og kan maksimalt ske i 5 uger om året. §12 Opløsning I tilfælde af at bestyrelsen finder at institutionen ikke længere kan opfylde sine formål, se herved §2, påhviler det bestyrelsen at opløse (nedlægge) institutionen. Opløsning skal ske under iagttagelse af de til enhver tid gældende regler, herunder de på tidspunktet gældende fondsretlige regler, og kan som anført ovenfor i §8, kun besluttes med de til vedtægtsændringer krævede stemmer, det vil sige med mindst 5 bestyrelses-medlemmers accept.
 

Institutionens formue skal i tilfælde af nedlæggelse fortrinsvis anvendes til børne- og ungdomsmæssige forhold primært i Agedrup sogn, subsidiært Odense Kommune. Det er i den forbindelse væsentligt for bestyrelsen at påse, at institutionens formue ikke blot indgår som en besparelse for Odense Kommune eller andre myndigheder, men tilfører de berørte børn/unge en egentlig merværdi/nytteværdi. F.eks. i form af anlæg af en legeplads, som ellers ikke ville blive anlagt, i form af en tilbygning til en anden institution eller i form af opnormering, studierejser eller andet, der ellers ikke ville kunne realiseres. Er det ikke muligt at realisere sådanne formål skal formuen forudsat myndighedens samtykke overgå til Landsorganisationen Danske Daginstitutioner i taknemlighed for organisationens økonomiske og praktiske medvirken til denne institutions stiftelse.

Disse vedtægter med ændringer er vedtaget på bestyrelsesmøde den 16. september 2008.

 

 

Forsiden | Pædagogik | Bestyrelsen | Personale | Information | Stuer | Login
Alle rettigheder forbeholdes Bullerup private Børnehave © 2009-2012 | Sitemap | Zitemedia